Geokona Geokona
Geokona Geokona

Konsultacijos žemės gelmių išteklių srityje

Žemės gelmių išteklių tyrimas ir naudojimas

Teikiame konsultacines paslaugas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos Žemės gelmių išteklių tyrimo ir naudojimo bei aplinkos apsaugos sričių teisinio reglamentavimo klausimais. Dirbame su valstybinėmis institucijomis ir vietinėmis bendruomenėmis naudingųjų iškasenų klausimais. Bendradarbiaujame su tarptautiniu konsultantų tinklu "MinPol".

Kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių paieška

Ištirtų ir potencialiai galimų naudoti naudingųjų iškasenų telkinių paieška pagal išteklių panaudojimo sritis.
Rengiame naudingųjų iškasenų telkiniams galimybių studijas, analizes, verslo planus, atliekame nepriklausomą ekspertinį vertinimą.

Leidimai naudoti žemės gelmių išteklius

Teisės aktų nustatyta tvarka atliekame visus veiksmus reikalingus leidimo gavimui:
- planuojamos ūkinė veiklos poveikio aplinkai vertinimas;
- dokumentų reikalingų leidimui gauti parengimas, derinimas ir pateikimas atsakingoms institucijoms.